Konuya göre sorular 1-) sfds
2-) Aaa
3-) Hanefilere göre karada yaya yürüyüşü ve kafile arasındaki deve yürüyüşüne ne ad verilir ?
4-)
5-) ”Yaz, nefsim kudret elinde olan Allah`a yemin olsun ki, ağzımdan hakkın dışında bir şey çıkmaz.” hadîsi, hadîslerin tesbîti açısından neyi ifade eder?
6-) 2-Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
7-) 1-Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
8-) 10. Kulun Allah a karşı sevgi, saygı ve bağlılığını gösteren duygu, düşünce ve davranış biçimlerine ......... denir. Cümlesindeki boşluğu uygun şekilde tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
9-) Allah ın varlığını, birliğini ve insanlara apaçık gerçekleri bildiren delil ve belgedir. 9-Yukarıda tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
10-) Yeni bir şeriat ve yeni bir kitap getirmeyip önceki peygamberlerin öğretisini devam ettiren eygamberlere ............ denir.  8-Yukarıdaki tanımda boş bırakılan yere getirilebilecek en uygun kelime aşağıdakilerden hangisidir?
11-) 7. Aşağıdakilerden hangisi Kur an-ı Kerim deki ahiret inancının akli yönlerinden biri değildir?
12-) 6.  Yevmu t-teğâbun  ifadesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
13-) 5. Aşağıdakilerden hangisi Kur an-ı Kerim in düşünce sisteminin merkezinde yer almaktadır?
14-) O hâlde sen yüzünü bir hanîf olarak dine, Allah ın insanları üzerinde yarattığı fıtrata çevir. Allah ın aratışında değiştirme olmaz. Doğru din işte budur fakat insanların çoğu bilmezler. (Rûm, 30/30) 4-Yukarıda verilen ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?
15-) 3. Bir sözün manasını her yönüyle değil, biraz noksanıyla ifade etmektir. ifadesi aşağıdaki kavramlardan hangisini karşılamaktadır?
16-) 2. Aşağıdakilerden hangisi yorumsal tercümenin karşılığı olarak kullanılan ifadelerden biri değildir?
17-) 1. Aşağıdakilerden hangisi müfessirin sahip olması gereken ilmi özelliklerden biridir?
18-) I. Hinduizm - Holi Bayramı II. Hristiyanlık - Paskalya Bayramı * III. Yahudilik - Hanuka Bayramı 16-Yukarıdaki din-kurtuluş/kefaret günü eşleştirmelerinden hangisi ya da hangileri yanlıştır?
19-) 15-Roma Katolik Kilisesi ne göre, aşağıdakilerden hangisi misyonerlik bağlamında dinlerarası diyaloğun anlamlarından biri değildir?
20-) 14-Kültürlerin Hristiyanlaştırılmasına ne ad verilir?
21-) 13-Aşağıdakilerden hangisi Eski Türklerin Yer-Su inancıyla ilgili olarak söylenemez?
22-) 12-Cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Ağaçlara, taşlara ve su kaynaklarının etrafına bez bağlamak Türklerin İslam öncesi inanışlarında önemli bir ritüeldi. Gökteki Tanrılar için ........., Yer-Su ruhları için ........., yeraltı Tanrıları için ise .......... bez parçaları kullanılıyordu.
23-) I. Genel İbadet Salonu* II. Meditasyon Odası * III. Altar 11-Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Budist dinî yapıları olan Viharalar ın bölümlerinden değildir?
24-) 10-Budizm de dua edilirken kullanılan dua tespihine ne ad verilir?
25-) 9-Hinduizm de kast sistemi aşağıdaki temel kitaplardan hangisine dayanır?
26-) 8-Hinduizm in tarihsel gelişimi içerisinde kurban törenlerinin artarak büyük önem kazanmaya başladığı ve zamanla dinî ygulamaların yegâne şekli olduğu dönem aşağıdakilerden hangisidir?
27-) I. Protestanlık her şeyden önce İncil in otoritesine vurgu yapar. II. Protestanlar vaftiz ve Evharistiya (komünyon) olmak üzere yalnızca iki sakrament kabul ederler. III. Protestan gruplara göre, insan yaptığı işlerle değil Tanrı nın inayetiyle kurtulur. IV. Protestan mezhepler, ayinlerini kutsal kitabın diliyle yaparlar. 7-Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Protestan mezhebinin özelliklerinden değildir?
28-) 6-Hristiyanlıkta, İsa nın ölüp dirildikten 40 gün sonra Baba Tanrı nın sağ tarafında oturmak için göğe yükselişinin anısına yapılan kutlamaya ne ad verilir?
29-) 5-Aşağıdakilerden hangisi İsa nın kilisenin başı ve kendi vekili olarak seçtiği kişidir?
30-) 4-Aşağıdakilerden hangisi Yahudilikte hac bayramı olarak kabul edilen bayramlardan biridir?
31-) I. Ferisiler, Modern Dönem deki Muhafazakâr Yahudilerin öncüleridir. II. Sadukiler, mabetteki ibadetleri idare etmekle görevli kâhinler sınıfını oluşturan aristokrat bir gruptur. III. Essenîler, Ölü Deniz Mezhebi olarak da bilinir. IV. Zealotlar, Roma yönetimiyle uzlaşmayı kabul etmeyip Roma nın Filistin i işgaline karşı çıkmışlardır. 3-İsa Dönemi Yahudi mezhepleriyle ilgili olarak yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri yanlıştır?
32-) 2-Dünyadaki toplam nüfus oranlarına göre, Hristiyanlık içerisinde en fazla mensubu bulunan mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
33-) 1-Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?